Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:

1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Chương trình đại hội

3. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự

4. Báo cáo tình hình thực hiện công tác QLĐH năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

5. Báo cáo Ban kiểm soát

6. Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ Công ty

8. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt phương án xử lý khoản đầu tư cho vay sang Lào

9. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

10. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

11. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS

12. Mẫu sơ yếu lý lịch

13. Mẫu kê khai người có liên quanTin doanh nghiệp khác