NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2006/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng gồm:

a) Công ty nhà nước độc lập;

Download here

Other document